English

Yenza ithisisi yakho ifumaneke kwi - Cyberspace

Eli lithuba lakho wena mfundi onesidanga ukuba ube yinxalenye yeli linge lokuyibona ithisisi yakho ifumaneka kwi – Internet.
Ngokuthumela ikopi yethisisi yakho ngekhompyutha ngoku kwakunye nenye ithisisi eprintiweyo efunwayo. Ungathi ekuhambeni kwexesha uvune iziqhamo ezifana nokuba umsebenzi wakho ukwazi ukusetyenziswa ngabanye abantu abaninzi nokuthi umsebenzi wakho wophando udityaniswe ngokungcono kunye nolwazi oluphangaleleyo kuqeqesho lwakho. Ngokwenza njalo uyakube ubeka kumgangatho ophezulu ukuqhubekeka nokuzibophelela kweYunivesithi yaseStellenbosch kuphando lolwazi olukumgangatho wehlabathi jikelele.


Naluphi na uhlobo lokubhala olwenziwa ngohlobo olu – electronical luyakwamkeleka, kodwa ke ukulungiselela usetyenziso lwethisisi yakho iyakwamkeleka into yokuba uyithumele ithisisi yakho ngokwenkqubo eyenziwe ngayo [programme format] umzekelo iMS – Word, iLatech okanye ingqokelela yeenkqubo ezahlukeneyo. Nceda uchaze kumaphepha okuqala kwincwadi equlathe inkcazelo ngethisisi yakho ukuba yeyiphi na inkqubo kunye nengxelo yenkqubo oyisebenzisileyo. Uze uyi – e- mailele ithisisi yakho apha e-tesis@sun.ac.za (nceda uqaphele upelo lwamagama).


Ukuba uxwebhu olo lukhulu kangangokuba awunakukwazi ukulu e-maila ungalithumela nge-magnethiki okanye i-laser disk kule dilesi:

Mnu John Dovey
JS Gericke Library, Rm 1027D
University of Stellenbosch
Private Bag X1
MATIELAND
7602


Nceda uqinisekise ukuba inkcukacha ezigcweleyo zakho zikhona apha.


Back to top