English

U TESIS IN DIE KUBERRUIM

Hier is 'n geleentheid vir u as nagraadse student van die Universiteit van Stellenbosch om deel te word van 'n loodsprojek om u tesis moontlik in elektroniese formaat op die Wêreldwye Web beskikbaar te stel.

Deur nou reeds die elektroniese kopie van u tesis, naas die voorgeskrewe gedrukte vorm, te lewer, sou u in die toekoms voordele kan geniet soos wyer toegang tot u werk vir 'n groter gehoor en beter integrasie van u navorsing met die breër stroom vakkennis in u dissipline. So help bevorder u ook die Universiteit van Stellenbosch se voortdurende strewe na navorsing van internasionale gehalte.

Enige elektroniese formaat sal aanvaar word, maar ten einde 'n soekfunksie vir u tesis moontlik te maak, sal dit veral waardeer word indien u dit instuur in die programformaat waarin u dit geskep het (bv. MS-Word, Latech, of kombinasie van verskillende programme). Dui asseblief in u dekbrief aan watter program en watter weergawe daarvan u gebruik het. Stuur die elektroniese weergawe per e-pos aan e-tesis@sun.ac.za.

Indien die dokument te groot is om per e-pos te versend, kan u dit op magneet- of laserskyf stuur aan of aflewer by:
Mnr John Dovey
JS Gericke Biblioteek, K1027D
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X1
MATIELAND
7602

Maak asseblief seker dat u volledige kontakbesonderhede ingesluit is.

Lees die Xhosa weergawe hierTerug na bo