Elektroniese Kommunikasiebeleid

ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIEBELEID:
VERPLIGTE OOREENKOMS VIR STUDENTE AS GEBRUIKERS

Weergawe van 7 Februarie 2001 - Vervang alle vorige weergawes

1.

LET EERSTE HIEROP: 'n PAAR PRINSIPIËLE EN PRAKTIESE PUNTE

 

1.1

Die gebruik van die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite is onderworpe aan sy amptelike Elektroniese Kommunikasiebeleid (hierná ook "EKB") soos hieronder uiteengesit, en enige ander tersaaklike beleidsbepalings en prosedures, soos van tyd tot tyd gewysig.

 

1.2

Deur die elektroniese kommunikasiefasiliteite te gebruik, stem 'n mens in om gebonde te wees aan die bepalings en voorwaardes van hierdie EKB, soos van tyd tot tyd gewysig. Indien 'n mens nie met hierdie bepalings en voorwaardes akkoord gaan nie, het jy nie die reg om hierdie elektroniese kommunikasiefasiliteite te gebruik nie, selfs nie in gevalle waar studente weens akademiese doeleindes genoodsaak word om dié fasiliteite te gebruik nie.

 

1.3

Deur hierdie ooreenkoms aan te gaan, bevestig 'n mens uitdruklik -

 

 

1.3.1

dat 'n mens die inhoud van die EKB verstaan en ooreenkom om die bepalings daarvan te eerbiedig;

1.3.2

dat 'n mens vertroud is met die bepalings van Artikel 14(d) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet Nr 108 van 1996, wat die grondwetlike reg op privaatheid beskerm, en dat jy dié belangrike bepalings ten volle verstaan (raadpleeg hieroor < http://www.polity.org.za/govdocs/constitution/saconst02.html#14>); en

1.3.3

dat 'n mens saamstem dat die elektroniese kommunikasiefasiliteite wat ten tye van jou studie aan die Universiteit deur die Universiteit beskikbaar gestel word, ten doel het om die Universiteit se akademiese, administratiewe en verbandhoudende funksies te help verrig; en

 

1.3.3.1

dat 'n mens derhalwe verstaan dat, indien jy as amptelik gemagtigde gebruiker van hierdie fasiliteite dit vir persoonlike kommunikasie gebruik, sodanige persoonlike kommunikasie geen reg op privaatheid geniet nie; en

1.3.3.2

dat 'n mens dus hiermee in terme van Artikel 14(d) hierbo genoem, toestem dat op die privaatheid van sodanige kommunikasie inbreuk gemaak kan word insoverre die bepalings van hierdie EKB dit noodsaak.

 

1.4

Die beleidsbepalings oor elektroniese kommunikasie soos in hierdie ooreenkoms vervat, en soos van tyd tot tyd gewysig, word deur verwysing by die Universiteit se Studentereglement geïnkorporeer.

 

1.5

Die Universiteit benut verskeie tegnologieë in sy strewe om sy studente te verseker van vertroulike toegang tot en gebruik van sy elektroniese kommunikasiefasiliteite. In aansluiting hierby is elke amptelik gemagtigde gebruiker van hierdie fasiliteite verantwoordelik om self te verseker dat sy of haar elektroniese wagwoord vertroulik bly. LET HIERVOOR ASSEBLIEF VERAL OP PARAGRAAF 5.

2.

WOORDOMSKRYWING

 

In hierdie ooreenkoms, tensy die samehang van die woorde uitdruklik die teendeel aandui of daarmee strydig is, geld die volgende:

 

2.1

"apparatuur" en "harde ware " beteken dieselfde;

 

2.2

"berg" en "opberg " beteken dieselfde;

 

2.3

"Elektroniese kommunikasiefasiliteite" beteken sonder enige beperking die volgende: telefone, mobiele telefone en stemposdiens; elektroniese posdiens; faksimileemasjiene en modems; rekenaars en diensverskaffers; en netwerkgereedskap (met inbegrip van Internet-toegangsfasiliteite en Weblesers);

 

2.4

"Gebruiker" beteken 'n persoon wat magtiging ooreenkomstig die EKB het om die fasiliteite van die Universiteit Stellenbosch te gebruik;

 

2.5

"IT Verteenwoordiger" beteken die Senior Direkteur: Informasietegnologie, Universiteit Stellenbosch, of sy genomineerde;

 

2.6

"moniteer" en die werkwoord "monitor " beteken dieselfde;

 

2.7

"programmatuur" en "sagte ware " beteken dieselfde;

 

2.8

"Regsadviseur" beteken die Hoof: Regsdienste, Universiteit Stellenbosch, of sy genomineerde;

 

2.9

"skriftelike toestemming" beteken ook toestemming wat elektronies uitgereik word;

 

2.10

"Universiteit" beteken die Universiteit Stellenbosch; en

 

2.11

"versend" en "stuur " beteken dieselfde.

3.

PRIVAATHEID

 

3.1

Die Universiteit respekteer die Gebruiker se persoonlike reg op privaatheid soos dié reg deur die Grondwet gewaarborg word. In die konteks van die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite, wat verskaf word vir die doel van die Universiteit se bedryfsbehoeftes, is beperkings op die Gebruiker se regte egter onvermydelik. Die Gebruiker het gevolglik geen aanspraak daarop dat inligting wat met of op die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite versend of geberg word, privaat moet wees of bly nie.

 

3.2

Alle elektroniese kommunikasiefasiliteite is in besit en/of onder beheer van die Universiteit en is te alle tye vir die Universiteit toeganklik vir die doel van onderhoud of opgradering of enige ander bedryfs- of verwante doeleindes. Die Gebruiker besef voorts dat die elektroniese kommunikasiefasiliteite (en ander sekerheidsgereedskap) 'n ouditspoor nalaat van elke poging tot toegang en van die besonderhede van elke aksie in albei rigtings.

 

3.3

Die Universiteit laat redelike en beperkte persoonlike gebruik van al hierdie elektroniese kommunikasiefasiliteite toe: Met dien verstande dat hy hom uitdruklik die reg voorbehou (vir die doel van sy bedryfsbehoeftes of soos by wet vereis) om die Gebruiker se gebruik van die elektroniese kommunikasiefasiliteite in hersiening te neem en waar nodig te beperk, op te skort of om die onkoste wat tydens persoonlike gebruik aangegaan is, van die Gebruiker te verhaal en om alle materiaal wat op hierdie elektroniese kommunikasiefasiliteite geskep en geberg word, te ondersoek.

 

3.4

Die Afdeling Informasietegnologie moniteer vir bedryfsdoeleindes die gebruik van die elektroniese kommunikasiefasiliteite deurlopend en mag in die uitvoering van sy pligte genoop word om die inhoud van gebergde of gestuurde data te ondersoek. Die Gebruiker se gebruik van die elektroniese kommunikasiefasiliteite is gelykstaande aan sy of haar uitdruklike toestemming aan die Universiteit om alle elektroniese kommunikasie te moniteer en om toegang te verkry tot alle lêers wat deur middel van hierdie elektroniese kommunikasiefasiliteite geskep, geberg of versend word. Sodanige toestemming sluit sigkopieë van elektroniese kommunikasie in maar is nie daartoe beperk nie.

 

3.5

Ofskoon die Universiteit die Gebruiker se reg op privaatheid, soos in paragraaf 3.1 hierbo uiteengesit, respekteer, kan hy sonder verdere kennisgewing aan die Gebruiker, enige persoonlike kommunikasie moniteer, onderskep, weier of nagaan ter beskerming van sy wettige bedryfs- of ander belange. Die tipiese redes vir sodanige optredes sluit die volgende in (onderstaande lys word egter nie as uitputtend aangebied nie):

 

 

3.5.1

om te verseker dat die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite nie gebruik word om inhoud te ontvang of te versend wat diskriminerend of aanstootlik van aard is, of in verband gebring kan word met die oortreding van 'n wet of inbreuk maak op enige ander persoon se regte nie;

 

 

3.5.2

om die teenwoordigheid van onwettige materiaal of ongelisensieerde programmatuur (sagte ware) te bepaal;

 

 

3.5.3

om misdaad te bekamp;

 

 

3.5.4

om te verseker dat die elektroniese kommunikasiefasiliteite nie vir onvanpaste doeleindes gebruik word nie;

 

 

3.5.5

in reaksie op regsgedinge waarby die blootlegging van elektronies bewaarde getuienis vereis word; en

 

 

3.5.6

om 'n dissiplinêre ondersoek te doen in verband met beweerde wangedrag of in terme van ander magtigende bepalings.

 

3.6

Alle monitering in verband met enige beweerde oortreding van die wet, van beleid, van die Universiteit se Studentereglement of van 'n bepaling van hierdie ooreenkoms is onderworpe aan die voorafgaande beoordeling en skriftelike toestemming van die Hoof: Regsdienste of sy genomineerde.

 

3.7

Enige monitering van die Gebruiker se korrespondensie of lêers in verband met die nakoming van die Afdeling Informasietegnologie se plig om die doeltreffende werking van die Universiteit se IT-infrastruktuur te verseker, is onderworpe aan die voorafgaande beoordeling en voorafgaande skriftelike toestemming van die IT Verteenwoordiger wat van tyd tot tyd vir hierdie doel aangestel word.

4.

AANVAARBARE EN ONAANVAARBARE GEBRUIK

 

4.1

Die Gebruiker mag nie die elektroniese kommunikasiefasiliteite gebruik -

 

 

4.1.1

om boodskappe te skep, te stuur of te berg wat as beledigend, ontwrigtend of aanstootlik teenoor ander Gebruikers, of as skadelik vir die moraal van die Universiteit, beskou kan word of wat tot 'n vertroulikheidsbreuk kan lei nie;

 

 

4.1.2

op enige manier waardeur 'n ander persoon se natuurlike of wettige intellektuele eiendomsregte (byvoorbeeld outeursreg) geskend word nie;

 

 

4.1.3

op enige manier waardeur na die oordeel van die IT verteenwoordiger 'n ongeregverdigde las op die elektroniese kommunikasiefasiliteite gelê word nie, met inbegrip van maar nie beperk nie tot die koppeling van persoonlike apparatuur (harde ware) aan die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite sonder vooraf verkreë toestemming nie;

 

 

4.1.4

om die bepalings van enige toepaslike telekommunikasielisensie of enige statutêre bepalings insake datavloei oor grense (byvoorbeeld wetgewing insake data-beskerming, privaatheid, vertroulikheid en sekuriteit) te oortree nie;

 

 

4.1.5

om die rekenaarnetwerk of netwerksekuriteit van enige stelsel van die Universiteit of enige ander stelsel onwettig binne te dring of te poog om sodanige stelsel onwettig binne te dring nie, of om ongemagtigde toegang tot enige persoon se rekenaar-, e-pos- of stempos-fasiliteite of -toerusting te verkry of te poog om sodanige ongemagtigde toegang te verkry nie;

 

 

4.1.6

om enige ander wet, voorskrif of bepaling te oortree of te poog om dit te oortree nie; of

 

 

4.1.7

om enige lasterlike of diskriminerende materiaal te versend of te berg nie.

5.

GEBRUIKER SE VERANTWOORDELIKHEDE

 

5.1

Algemeen

 

 

5.1.1

Om wagwoorde en ander sensitiewe inligting oor enige rekenaar wat aan die Universiteit se netwerk gekoppel is (met inbegrip van maar nie beperk tot skoot-, notaboek-, en handpalmrekenaars, ens. nie) en oor netwerktoegang veilig te bewaar;

 

 

5.1.2

om redelike voorsorgmaatreëls, met inbegrip van instandhouding van persoonlike wagwoorde en maatreëls vir lêerbeveiliging, te tref om die ongemagtigde gebruik van persoonlike rekenaars of data in die rekenaars deur ander Gebruikers te voorkom;

 

 

5.1.3

om die elektroniese kommunikasiefasiliteite slegs vir die doel waarvoor die Gebruiker gemagtig is en vir aktiwiteite wat met die Gebruiker se werk verband hou, te gebruik (onderworpe aan 3.3 hierbo);

 

 

5.1.4

om die privaatheid van elektroniese kommunikasie te respekteer deur, onder andere, geen elektroniese kommunikasie of inligting wat nie vir die Gebruiker bedoel is nie, te bekom of te probeer bekom nie. Die Gebruiker word veral nie toegelaat om inligting op die Universiteit se netwerk te probeer onderskep of te inspekteer nie, of om die Universiteit se netwerk te gebruik om te probeer om inligting op pad deur of verbind aan die Universiteit se netwerk te onderskep of te inspekteer nie, en

 

 

5.1.5

om die fisiese apparatuur (harde ware) en netwerkkonfigurasies van die Universiteit se netwerk te respekteer.

 

5.2

Die rapporteer van sekuriteitsinsidente of netwerkswakhede

 

 

5.2.1

Dit mag gebeur dat die Gebruiker bewus word van 'n oortreding of vermeende oortreding van die sekuriteit ten opsigte van die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite. Die Gebruiker verbind hom of haar daartoe om in elke geval van hierdie aard sodanige oortreding onverwyld aan die betrokke stelseladministrateur te rapporteer.

 

5.3

Wagwoorde

 

 

5.3.1

Die Gebruiker se wagwoord moet vertroulik bly; waarby inbegrepe is die stuur van die wagwoord of gebruikersnaam deur enige medium (behalwe deur die Universiteit se netwerk waartoe toegang spesifiek deur die wagwoord verleen is) en met inbegrip van maar nie beperk tot e-pos en Internet-verwante klets nie;

 

 

5.3.2

Die Gebruiker mag nooit en om geen rede iemand anders se wagwoord of gebruikersnaam gebruik nie, selfs nie met uitdruklike toestemming nie;

 

 

5.3.3

Die Gebruiker verbind hom of haar daartoe om, indien enige persoon of entiteit probeer om die Gebruiker se wagwoord in die hande te kry, sodanige insident onverwyld aan die IT Verteenwoordiger te rapporteer.

 

 

5.3.4

Die Gebruiker is daarvoor verantwoordelik om toegangsessies te termineer en uit die elektroniese kommunikasiefasiliteite te tree indien sodanige stelsels sonder toesig gelaat word. Indien die Gebruiker versuim om genoemde verantwoordelikheid na te kom, sal hy of sy voorts verantwoordelik gehou word vir enige aktiwiteite wat as gevolg van sodanige versuim plaasvind. Hierdie verdere verantwoordelikheid sluit in, sonder beperking, enige rekening of skade wat uit genoemde aktiwiteite mag ontstaan.

6.

GEVOLGE VAN OORTREDING

 

6.1

Oortreding van enige bepaling van hierdie beleid sal tot gevolg hê -

 

 

6.1.1

die beperking of beëindiging van die Gebruiker se toegang tot die elektroniese kommunikasiefasiliteite, met inbegrip van die onmiddellike beëindiging van sy of haar toegang of regte hangende verdere dissiplinêre optrede;

 

 

6.1.2

die inisieer van geregtelike stappe deur die Universiteit, met inbegrip van maar nie beperk nie tot kriminele vervolging ooreenkomstig toepaslike wetgewing soos van tyd tot tyd in Suid-Afrika mag geld;

 

 

6.1.3

die doen van dissiplinêre stappe teen die Gebruiker wat onder meer tot skorsing mag lei.

7.

KOSTE

 

7.1

Die Universiteit verskaf sekere elektroniese kommunikasiefasiliteite teen vasgestelde tariewe, welke tariewe deur die Gebruiker betaal moet word. Deur hierdie ooreenkoms te sluit, (i) magtig die Gebruiker die Universiteit om alle gelde wat deur die Gebruiker hiervoor betaalbaar is, van die Gebruiker te verhaal, en (ii) onderneem die Gebruiker om op aanvraag die verskuldigde bedrag te betaal. Die Gebruiker magtig die Universiteit om die verskuldigde bedrag teen sy of haar studenterekening te debiteer.

 

7.2

Dit is die Gebruiker se eie verantwoordelikheid om voortdurend op die hoogte te wees van die koste van die gebruik van die elektroniese kommunikasiefasiliteite, welke koste van tyd tot tyd aangepas kan word sonder verdere kennis aan die Gebruiker.

8.

VRYWARING

 

Die Gebruiker vrywaar die Universiteit, sy werknemers, agente en onafhanklike kontrakteurs, na gelang van die geval, en stel hulle skadeloos ten opsigte van enige verlies of skade deur hom of haar gely, met inbegrip van maar nie beperk nie tot die verlies van data of skade aan apparatuur (harde ware) of programmatuur (sagte ware), ongeag die wyse waarop sodanige verlies of skade ontstaan het of veroorsaak is.

9.

GEBRUIKER SE BESONDERHEDE EN HANDTEKENING

 

Voornaam(e) en Van (in drukskrif asseblief)

_____________________________________________

 

Studentenommer

_____________________________________________

 

Geteken

_____________________________________________

 

Datum

_____________________________________________

© 2001 Universiteit van Stellenbosch. Outeursreg voorbehou