NOTULE VAN DIE VERGADERING VAN DIE STUDENTERAAD VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH SOOS OP 5 OKTOBER 2000 OM 18:30

1. OPENING EN VERWELKOMING

- Me Shackleford open en verwelkom die vergadering. - Me Shackleford wens Me Malan geluk met haar verkiesing as SR lid. - Mnr Clark word geluk gewens met sy verjaarsdag.

2. TEENWOORDIGHEID

- Caroline Shackleford - EugŤne Henning - Alex Clark - Hannelie Louw - Victoria Clephane - Renier Cronje - AndrŤ Kruger - Helette Pieterse - Martina Smit - San-Louise van Zyl - Jason Bussey - Rudi Badenhorst - Yvonne Malan - Dirk van der Spuy

VERSKONING

- Verskoning: Jonathan Jantjies - Laat met verskoning: Victoria Clephane.

SPREEKBEURT: Prof. P.G. du Plessis

- Prof. Du Plessis wil weet of hy kommentaar moet lewer oor die notules by die vergaderings van die UK en of hy elke SR-lid persoonlik ook kan nader. Die SR vra dat hy hulle persoonlik nader. - Die begrotingsverdedigingvergadering sal op 11 Oktober 2000 plaasvind. - Prof Du Plessis verduidelik die US se standpunt t.o.v. "Leefgeld" en vra die SR se steun in die verband en moontlik dat ons betrokke sal raak. Me Pieterse sal met Dineo Gaophiwe praat daaroor. - Prof. Du Plessis vra ook ons insette vir die Sekspraatjie wat gewoonlik aan eerstejaars gelewer word tydens die oriŽnteringsweek. - Hy verduidelik dat die oriŽnteringsprogram naastenby gefinaliseer is en vra ons insette in hierdie verband. (Me Clephane sluit aan by die vergadering)

3. AGENDA

3.1 Beleidseenheid

- Me Shackleford beklemtoon die nut vir die opstel van 'n beleid rakende honoraria binne die SR en sy voer aan dat die Beleidseenheid interne prosedures sal bevorder. - Mnr Bussey wil weet hoe hierdie prosedure gewoonlik werk. - Me Shackleford verduidelik dat die proses gewoonlik deur Studentesake gedoen word. Die besluit dat SR-lede stem vir die volle toekennings van honoraria vir mede-lede is egter 'n besluit waaroor daar baie onduidelikheid heers. - Mnr Clark stel belang om deel van die vergadering te wees waar die honoraria- beleid bespreek sal word. - Me van Zyl vra dat 'n duidelike beleid opgestel sal word wat alles goed uiteensit.

STUDENTEGELDE:

- Mnr Henning verduidelik dat hy besig is om 'n beleid op te stel wat sal bewerkstellig dat universiteitsfinansies en die spandering van studentegelde ten minste een keer aan studente tydens hulle loopbaan aan die Universiteit verduidelik sal word. - Me Malan wil weet wat die invloed van Fakulteitsbefondsing op so 'n beleid sal hÍ.

SKAKELING MET DIE RAAD:

- Me Shackleford verduidelik die bevoegdheid wat toegeken is aan die bestuur om op 'n maandelikse basis met die Rektor te skakel. - Die beleid wat opgestel word moet volgens haar die geleentheid skep om aan die Raad verslag te doen.

BELEID VIR DIE BENAMING VAN GEBOUE:

- Daar is deur die Raad besluit om die beleid rakende die benaming van geboue op kampus te hersien. Daar is verder voorgestel dat studente ook 'n insae daaroor sal kry. - Me Malan stel belang om deel van hierdie komitee te wees.

3.2 "ROADSHOW"

- Me Shackleford wil graag weet wanneer elke SR-lid sy voogkoshuise gaan besoek in hierdie kwartaal om belangrike inligting deur te gee. - Sy vra ook dat die nuwe portefulje-name verduidelik moet word en dat studente se insae hieroor gevra moet word. - Elke SR-lid gee die tye van hulle voogkoshuisbesoeke aan die vergadering.

3.3 FINANSIES

- Me Pieterse verduidelik die SR Fasiliteite volgens die 1999/2000 subsidie aan die SR. - Sy beklemtoon die 20% fasiliteit wat aan elke SR lid beskikbaar is. - Daar word besluit dat vrae oor die verskillende toedelings op 'n ander geleentheid hanteer sal word.

BEGROTING

- Me Pieterse beklemtoon dat die Begrotingsverdediging op 11 Oktober 2000 sal plaasvind en vra SR se samewerking vir goed gemotiveerde redes indien iemand meer geld vir sy portefeulje sou wou hÍ. - Hierdie verslae moet teen Maandag 9 Oktober 2000 in wees by me Pieterse. - Me Pieterse verduidelik die posisie rondom die Spesiale Fonds wat die Rektor in sekere omstandighede kan aanwend. Daar word 'n voorstel gemaak dat die Nasionale SÍr se kostes moontlik met hom bespreek word sodat hy kan help met die befondsing daarvan.

BEMARKING

- Me Pieterse vra Me Smit om 'n goed gemotiveerde brief vir haar in te gee op Maandag 9 Oktober 2000 met redes waarom daar meer begroot moet word vir bemarking van die SR.

ALGEMEEN

- Me Pieterse vra almal se samewerking ivm die beleid wat daar tans heers ten opsigte van die aankoop van enige items uit jou fondse. Daar word besluit dat alle aankope eers deur me Van der Vyver en me Pieterse goedgekeur moet word al is die bedrag kleiner as R50 aangesien die Krediteure van die Universiteit anders hanteer word. - Laat me Pieterse weet van alle uitgawes wat jy aangaan sodat sy jou betyds kan inlig indien daar nie meer genoeg geld in jou kostepunt is nie. - Mnr Kruger en Me Malan verduidelik die posisie rondom registrasie van die Fakulteits verenigings en departementele verenigings. - Me Malan verduidelik dat dit slegs die fakulteitsverenigings is wat by die ABR registreer. - Me Pieterse vra elke SR om boek te hou van die uitgawes wat hy aangaan. - Sy moedig lede aan om borge vir die SR in te samel en vra dat 'n afskrif van die borgbrief en ook van die terugvoer aan haar gegee word in hierdie verband. - Daar word besluit dat, aangesien die telefoonuitgawes baie hoog is, dat SR-lede eerder SMSe sal stuur. Die probleme rondom Vodacom se netwerk word deur Mnr Kruger uitgewys. Me Shackleford verduidelik hoe hierdie proses verloop. - Me Smit vra dat daar 'n internet icon op die rekenaars sal kom om die proses vir die stuur van SMS'e te vergemaklik. (Mnr Badenhorst word verskoon vir 5 minute.)

3.4 KANTOOR

- Me Shackleford bedank Me Clephane, Mnr Bussey en Mnr Jantjies vir die netjiese kantoor. - Me Clephane gee terugvoer oor wat met die kantoor beoog word en dat dit slegs die eerste fase is. - Me Shackleford vra dat alle SR-lede asseblief sal soek na mnr Geo Quinot se vakkie met die GHK dokumente aangesien dit in die proses verlore gegaan het. - Mnr Kruger vra hoe die kaartleser gaan werk by die komiteekamer. - Me Pieterse stel voor dat elke SR-lid verantwoordelik is om sy eie komitee se studentenommers te kry en dit dan aan Sentrale Elektroniese Dienste verskaf. - Me Pieterse stel haarself ook beskikbaar om die komiteekamer reg te kry vir volgende jaar.

3.5 ORIŽNTERINGSBOEKIE

- Me Shackleford vra dat almal dit sal deurlees en voorstelle sal inbring voor Vrydag 5 Oktober 2000. - Mnr Clark sal direk hiermee werk en hy moet asseblief spesifiek insae lewer van ons kant af. - Mnr Kruger verduidelik dat Aurora probleme het met die program soos voorgestel deur die boekie en vra 'n werkbare oplossing. - Daar word besluit dat Mnr Kruger hierdie probleem verder sal vat met Studentesake. - Alle veranderinge moet teen Vrydag 9 Oktober 2000 om 12:00 by Alex in sy poshokkie gegee word. - Me Clephane verduidelik dat die boekie reeds deur die hele proses was en dat ons insae vir volgende jaar gebruik sal word en dat ons dus dan meer betrokke sal wees by die hele proses. - Mnr Kruger sal 'n verenigingsvoorstellings-voorstel ook deurgee aangesien hy daarmee ook 'n probleem het. - Mnr Bussey sal die verenigingsvoorstelling ook met die Prims op sy vergadering bespreek.

ORIŽNTERINGSBELEID VAN DIE SR

- Me Shackleford stel voor dat daar 'n beleid opgestel moet word oor die SR se standpunt t.o.v. oriŽntering. Sy wil weet of daar enige voorstelle is. - Mnr Henning maak die voorstel dat die primkomitee 'n beleid moet opstel wat ter tafel gelÍ word sodat die SR die beleid in ag kan neem. - Me Malan verduidelik dat die ABR wel reeds 'n standpunt het en gee die redes daarvoor aan mnr Henning.

SEKSPRAATJIE:

- Me Clephane beklemtoon die belangrikheid van hierdie praatjie en wil weet wat die SR se standpunt hierrondom is en op wat daar gefokus moet word aangesien dit gewoonlik in die verlede iets was wat deur SOSIUS gehanteer is. - Me Shackleford beklemtoon dat ons sal moet besluit wat ons fokus vir so 'n praatjie moet wees. Of dit waarde of feitelik georiŽnteerd sal wees. - Mnr Bussey stel voor dat alkoholmisbruik ook by so 'n praatjie geÔnkorporeer moet word. - Me Smit stel voor dat daar van statistiek gebruik gemaak moet word om die studente te skok. - Mnr Kruger stel 'n kleiner ad hoc komitee voor wat hierdie kwessie verder sal bespreek. Daar word besluit dat mnr Clark, mnr Cronje, me Smit en me Clephane op hierdie komitee sal wees. Daar moet deur hierdie komitee 'n voorlegging op die volgende vergadering gemaak word.

3.6 KEURKOMITEE

- Me Shackleford verduidelik dat sy 'n brief van mnr Geldenhuys ontvang het t.o.v. die uitdienstrede van die Rektor. Sy verduidelik ook dat daar twee studente vir 'n keurkomitee gekies moet word vir hierdie verband. - Mnr Kruger stel voor dat dit die voorsitter en ondervoorsitter moet wees. - Mnr Bussey stel me Malan voor en sy aanvaar die nominasie. - Mnr Kruger en me Pieterse stel ook belang om op die komitee te dien. - Me Shackleford stel voor dat Me Malan dalk moet poog om deur die struktuur van die IF op te kom. Me Malan verduidelik dat die kanse maar redelik skraal is dat so iets wel sal gebeur. - Me Malan stel stemming voor. - Die stemming is tussen Me Malan, Mnr Henning en Me Shackleford.. - Na twee stemmings word mnr Henning met 8 stemme en me Shackleford met 12 stemme verkies tot die komitee. Me Malan het 5 stemme.

4. VORIGE SR-VERGADERING

SR vergadering: Datum 19 September 2000 Goedgekeur: Mnr Clark Sekondeer: Me Van Zyl

Spesiale vergaderings: UK: 19 September 2000 Goedgekeur: Mnr Clark Sekondeer: Me Pieterse

Spesiale vergadering: UK: 28 September 2000 Goedgekeur: Me Van Zyl Sekondeer: Me Pieterse

5. SAKE UIT DIE VORIGE NOTULE

(23.7) - Me Malan verduidelik dat sy nie met Mnr Gildenhuys se besluit kan saamgaan t.o.v. gebedsversoeke nie. - Me Clephane verduidelik aan me Malan die situasie en hoekom sy dit voorgestel het. - Me Malan wil weet of hierdie versoeke gesirkuleer sal word. Sy voel dat so iets nie onder die banier van die SR gedoen moet word nie. Sy voel nie dat persoonlike belange onder die vaandel van die SR sorteer nie. - Me Shackleford vra dat sy haar argument moet verduidelik. - Me Smit sÍ dat dit heeltemal vrywilliglik gedoen sal word. - Mnr Badenhorst stel voor dat dit op dieselfde hanteer word as die openingskwessie. - Me Van Zyl maak die voorstel dat dit eenvoudig op 'n informele wyse gedoen moet word en uit die vergaderingsprosedures geneem moet word. - Me Shackleford stel voor dat 'n 'distribution list' vir hierdie doeleinde opgestel moet word. - Me Malan sal dit aanvaar as dit informeel hanteer word en nie onder die SR se banier nie.

(6.) - Meneer Cronje verduidelik die posisie met die korrespondensie van "Stop Plaasmoorde". Die organisiasie vereis dat petisielyste geteken moet word; hy het sy bedenkinge of die SR by so iets moet betrokke raak en vra wat die SR hieroor dink. - Mnr Clark maak 'n voorstel dat dit na die voogkoshuise geneem word. - Me Malan wil weet hoekom dit deur die SR gedoen moet word. - Mnr Cronje verduidelik dat ons genader is om dit te doen as verteenwoordigers van die studente. - Me Malan beklemtoon dat ons versigtig moet wees dat so iets nie moet inmeng met die studentereglement nie en ook by ons wat as SR betrokke raak. - Daar word besluit dat Mnr Cronje die situasie verder sal hanteer en dat hy aan die organisasie sal korrespondeer dat ons nie betrokke gaan raak nie.

Met verwysing na die notule:

- Mnr Kruger maak 'n voorstel dat die notules vroŽr beskikbaar moet wees aan die SR. - Me Clephane vra dat dit 24 uur na die vergadering beskikbaar moet wees. - Daar word besluit dat dit teen 12 uur Vrydag beskikbaar moet wees aan alle SR lede aangesien dit dan aan die Voogkoshuise deurgegee kan word op hulle HK- vergaderings. - Daar word ook besluit dat die persverklarings aan almal ge-'e-mail' sal word dat ons dit aan ons voogkoshuise kan deurgee.

6. KORRESPONDENSIE

Me Shackleford: - Bedanking van die Universiteit van Pretoria vir die aanbieding van die informele voorsittersvergadering en ook 'n gelukwensing met ons verkiesing tot die SR. - Corobrick BBC Uitnodiging. (Mnr Cronje ontvang ook hierdie korrespondensie) - Korrespondensie van die Forum vir die bevordering van pluralisme. - Uitnodiging na die Karnaval Tema - bekendstelling. - Brief van Mnr Gildenhuys waarin hy sy bedanking van die SR en ABR bevestig. - Micron SA vir internet toegang. - Gelukwensing van Harmonie - SSVO: uitnodiging vir "Managing Diversity" vergadering. - Yvonne: Keurkomitee nominasie ontvang - Eugene: Ernstige insidente vergadering kennisgewing ontvang vir die 10 Oktober 2000 en gelukwensing van Heemstede

7. MOSIES

- Geen

8. VOORSITTER: CAROLINE SHACKLEFORD 1. 18/9 Ms Shackleford, Mr Henning and Mr van der Spuy meet with Kobus Visagie about the Tygerberg residence names. 2. 18/9 Ms Shackleford speaks with Christoff Pauw about her resignation from the Golden Key executive committee. 3. 18/9 Ms Shackleford drives through to attend the TSR meeting with Mr Henning. 4. 19/9 Ms Shackleford meets with Prof du Plessis on a variety of issues. 5. 19/9 Ms Shackleford convenes the first official meeting of the SRC exco. 6. 19/9 Ms Shackleford attends her last meeting of Golden Key. 7. 19/9 Ms Shackleford meets with the SRC. 8. 20/9 Ms Shackleford workshops personalities and conflict at CSCD. 9. 20/9 Ms Shackleford eats supper at the rector's house. 10. 21/9 Ms Shackleford eats breakfast with the chancellor. 11. 21/9 Ms Shackleford, Mr Henning, Ms Clephane and Mr Clark join a guided tour of the new Tygerberg housing arrangements. 12. 22/9 Ms Shackleford hosts a meeting of SRC chairs at the SRC office, and enjoys a lunch with the rector and various student deans. 13. 25/9 Ms Shackleford drafts press releases on the chairs' meeting and Size & Shape. 14. 25/9 Ms Shackleford and Mr Kruger work through the Council agenda. 15. 25/9 Ms Shackleford is interviewed by Deon Wigget of Die Matie. 16. 26/9 Ms Shackleford meets with Ms Pieterse about the budget. 17. 26/9 Ms Shackleford and Mr Kruger spend the afternoon at the Council meeting. 18. 27/9 Ms Shackleford meets with Prof du Plessis about the AAC. 19. 27/9 Ms Shackleford and Ms Pieterse discuss the budget with Prof du Plessis. 20. 27/9 Ms Shackleford and Mr Henning are introduced to the prim committee. 21. 27/9 Ms Shackleford enjoys Mr Clark's PR function with the prims and SRC. 22. 28/9 Ms Shackleford attends the exco meeting. 23. 29/9 Ms Shackleford takes part in the historic first meeting of the SRC Policy Unit.

FEEDBACK: Points to be added to the agenda can be given to me at any time. Most of the points derive from meetings with other SRC members such as 5, 16 and 23 above. Tygerberg has enjoyed a focus over the last few weeks and their housing situation as well as our relationship with them is improving. The SRC chairs from 4 universities all told me they have at least 2 class free lunch periods a week, so it is probably worth pursuing the idea of having one here.

1. Bespreek die een uur vry periode in die week voorstel van Me Clephane. Me Shackleford en Me Malan sal die probleme verder bespreek. 2. 17: Dit is goedgekeur dat 'ciders' ook gedrink kan word. 3. Die IF doopvoorstel word bespreek. 4. Die verbetering van veiligheid op kampus word ook bespreek.

 

9. ONDERVOORSITTER: EUGŤNE HENNING

1. 30/8 Mnr Henning woon SR konstitueringsvergadering by. 2. 1/9 Mnr Henning woon UK vergadering by. 3. Mnr Henning woon Media bekendstellingsfunksie by. 4. Mnr Henning woon inligtingsessie by. 5. 4/9 Mnr Henning vergader met mnr. Jan Erasmus en bespreek die Studentebelange portefeulje. 6. Mnr Henning woon UK vergadering by. 7. 5/9 Mnr Henning woon SR vergadering by saam met die vorige SR. 8. 6/9 Mnr Henning woon dinee by saam met die vorige SR. 9. 7/9 Mnr Henning woon inligtingsessie by aangebied deur dr. Smith en prof. Du Plessis. 10. 8/9 Mnr Henning woon SR kamp by. 11. Mnr Henning woon kantoor opleiding sessie by. 12. 12/9 Mnr Henning vergader met me. Shackleford en hou post mortem van die SR naweek. 13. 13/9 Mnr Henning eet middagete by die parlement saam met mnr. Renier Schoeman en 'n oud SR voorsitter dr. Boy Geldenhuys. 14. 14/9 Mnr Henning vergader met mnr. De Beer i.v.m. studentegelde. 15. 15/9 Mnr Henning vergader met me. Shackleford en finaliseer 'n mosie rondom die SR portefeuljes. 16. Mnr Henning stel die missie t.o.v. die beeld van die SR op. 17. Mnr Henning eet middagete saam met mnr. G Erasmus (GNU Reisagentskap) en bespreek goedkoop reiskoste vir studente. 18. 18/9 Mnr. Henning vergader met mnr. Cobus Visagie en bespreek die onlangse benaming van koshuise op Tygerberg. 19. Mnr Henning woon TSR vergadering by. 20. 19/9 Mnr Henning woon UK vergadering by. 21. Mnr Henning vergader met mev. Adri Bradbury van Beskerimngsdienste en bespreek die veiligheidsweek wat jaarliks aangebied word. 22. Mnr Henning vergader kortliks met mnr. Viljoen v.d.Walt van Beskermingsdienste en die Ernstige Insidente vergaderings. 23. Mnr Henning woon SR vergadering by. 24. 20/9 Mnr Henning vergader met me. Shackleford en mnr. Kruger rondom die pos vir die Beleidseenheid. Die persoon wat aangestel is vir beleidseenhied is Ruth. 25. Mnr Henning tref reŽlings met mnr. Bussey vir die Matie eksamen volgende jaar. 26. Mnr Henning reŽl publisiteit vir die groen roete volgende jaar in die Matie dagboek met me. P.H.Vorster. 27. Mnr Henning woon werkswinkel by aangebied deur SSVO. 28. 21/9 Mnr Henning eet ontbyt saam prof. Elize Botha. 29. 22/9 Mnr Henning en mnr. Kruger voer onderhoude met kandidate vir beleidseenheidpos. 30. 26/9 Mnr Henning vergader met prof. PG du Plessis van studentesake i.v.m. die benaming van koshuise op Tygerberg. Tygerberg name : met Prof du Plessis vergader en ook met die HK van Innominata. Die name is geredelik aanvaar en dus is dit nie meer iets wat onder die beleidseenheid aangespreek sal word nie. 31. Mnr Henning beoordeel me. Matieland finaliste in sy hoedanigheid as SR-lid. 32. 27/9 Mnr Henning beoordeel me. Matieland finaliste in sy hoedanigheid as SR-lid. 33. Mnr Henning spreek primkomitee kortliks toe en woon skakeling saam met prims by. 34. 28/9 Mnr Henning woon UK vergadering by.

- Verduidelik sy Parlements uitstappie en ontmoeting met Mnr Boy Geldenhuys.

10. FINANSIES: HELETTE PIETERSE

1. 1/9 Me Pieterse woon die media-bekendstelling van die Universiteit se nuwe embleem en leuse by Oude Libertas by. 2. 5/9 Me Pieterse woon die oorhandigingsvergadering van die SR by. 3. 6/9 Me Pieterse vergader met Stefanus Weyers oor die SR-Beursfonds. 4. 6/9 Me Pieterse gesels met Louise Swiegers en Surene van Taak oor haar verpligtinge as tesourier. 5. 6/9 Me Pieterse woon die oorhandigingsdinee te Franschhoek by. 6. 7/9 Me Pieterse werk deur die tesouriersverslag saam met Louise Swiegers 7. 7/9 Me Pieterse woon die inligtingsessie, deur Studentesake en Dr Smith aangebied, by. 8. 8/9 Me Pieterse vertrek saam met die SR vir 'n oriŽnteringsnaweek by die Doringrivier. 9. 9/9 Me Pieterse neem deel aan die beplanningsessie saam met die SR. 10. 19/9 Me Pieterse vergader met Surene van Taak om die aktivering van kostepunte te bespreek. 11. 19/9 Me Pieterse woon die UK-vergadering by. 12. 19/9 Me Pieterse woon die SR-vergadering by. 13. 20/9 Me Pieterse vergader met Louise Swiegers om Afdeling Finansies se voorstel vir die hantering van SR- & Verenigingsfinansies te bespreek. 14. 20/9 Me Pieterse kontak Dineo van Studentesake in verband met kandidate vir die Beursfonds. 15. 20/9 Me Pieterse woon die inligtingsessie, deur SSVO aangebied, by. 16. 20/9 Me Pieterse woon die ete by die Prof. van Wyk se huis by. 17. 21/9 Me Pieterse woon die ontbyt saam met Prof Elize Botha by. 18. 21/9 Me Pieterse woon die tesouriersopleidingseminaar by. 19. 21/9 Me Pieterse laat weet Celeste Swanepoel van Studentwerwing wie die suksesvolle kandidate vir die Beursfonds is. 20. 27/9 Me Pieterse vergader saam met Me Shakcleford en Prof P.G du Plessis oor die begroting en Afdeling Finansies se voorstel. 21. 27/9 Me Pieterse reŽl met begrotingsbeheer dat mnr Kruger lees-alleen-toegang sal verkry tot Verenigings se kostepunte. 22. 27/9 Me Pieterse woon die skakeling met die primkomitee by. 23. 28/9 Me Pieterse woon die UK-vergadering by. 24. 28/9 Me Pieterse skakel met haar voogkoshuis, Helshoogte, se prim en onder prim en sommige van die hk-lede, waartydens sy vasstel wat van haar, as Helshoogte se voog, verwag word. 25. 29/9 Me Pieterse vergader saam met Me Shackleford en ABSA-LSS se bestuurder om die moontlikheid van 'n borgskap vir 2001 se Erekleuredinee te bespreek.

- Verduidelik dat Mnr Kruger die enigste persoon sal wees wat toegang tot sy verenigingskostepunt sal hÍ omdat verenigings dit van hom verwag.

11. SPORT EN REKREASIE: SAN-LOUISE VAN ZYL

Fout met stiffie Nie mededelings

- Danie de Kock het wees ABSA borg vir die atletiek gekry. - Advieskantoor gaan deur na Neelsie Persele: GrabaStudent. - Verduidelik wat die advieskantoor doen.

12. OPENBARE BETREKKINGE: ALEX CLARK

1. 18/09 Mnr Clark besoek Tuks en skakel met hulle PR persoon en praat oor korrespondensie vir die komende jaar. 2. 19/09 Mnr Clark skakel met Karnavalkomitee en maak reŽlings vir 'n vergadering op 04/10. 3. Mnr Clark gaan koop geskenke vir die rektor (verjaarsdag), sy vrou ( om dankie te sÍ vir die ete) en vir Jeanne Pauw (om dankie te sÍ vir die naweek en vir haar verjaarsdag). 4. 20/09 Mnr Clark woon die SSVO funksie by. 5. 20/09 Mnr Clark woon die rektorsete by. 6. 21/09 Mnr Clark woon die toer by na die Tygerberg kampus oor die behuisingsprobleem. 7. 22/09 Mnr Clark probeer met Dr Botha praat oor die oriŽnteringsprogramweekprogram. 8. 22.09 Mnr Clark en me Smit skryf die bekendstelling by koshuise dokument. 9. 26/09 Mnr Clark maak reŽlings vir skakelings met 'n paar koshuise vir volgende jaar. 10. 27/09 Mnr Clark reŽl skakeling tussen SR en Prims in die VV-saal. 11. 28/09 Mnr Clark neem die notule by die UK-vergadering.

- Maandag 9 Oktober: TSR vergadering en skakeling: Die SR sal vanaf 19:30-21:30 die skakeling bywoon. - 25 November - Tydens die Naspers-ete moet almal 'n metgesel bring. - Fedics Braai: 19 Oktober word bespreek. SR moet asseblief reageer voor 12 Oktober en verskonings moet by mnr Clark ingehandig word. - Mnr Clark sal al hierdie tipe skakelings se korrespondensie hanteer. - 17 Oktober Karnaval bekendstelling: 19:00 - Voorstelle vir SR vergaderings word aanvaar vir !5:00 17 Oktober 2000. - SR begeleiding van PSO studente: eerste Maandag in oriŽnteringsweek. - SR-stalletjie tydens Karnaval: Mnr Cronje - Vlot vir karnaval: Me Van Zyl.

13. STUDENTVERENIGINGS EN -ONTWIKKELING: ANDRŤ KRUGER

1. 31/08 Mnr. Kruger dien as seremoniemeester van Erekleuredinee en neem Regter Edwin Cameron lughawe toe om 05h00 die oggend. 2. 05/09 Mnr. Kruger handel laaste Erekleuredinee dinge uit. 3. 05/09 Mnr. Kruger woon SR oorhandigingsvergadering by. 4. 06/09 Mnr. Kruger skryf ondersteuningsbrief vir MFM. 5. 06/09 Mnr. Kruger eet ontbyt saam met ou SR 6. 06/09 Mnr. Kruger woon SR oorhandigingsfunksie by te Franschoek. 7. 07/09 Mnr. Kruger voer gesprek met mnr. Bennie Oosthuizen van ABSA i.v.m. Erekleuredinee. 8. 07/09 Mnr. Kruger woon inligingsessie van Dr. Smith en Studentesake by. 9. 07/09 Mnr. Kruger hou afsluitingsgeselligheid saam met Gemeenskapsbou komitee. 10. 07/09 Mnr. Kruger woon SR wegnaweek by. 11. 13/09 Mnr. Kruger vergader met Sentrumbestuur i.v.m. Harambee vereniging.. 12. 19/09 Mnr. Kruger vergader met mnr Arno Barnard en Neinrich Venter i.v.m. nuwe vereniging "Gamesplayers". 13. 19/09 Mnr. Kruger woon SR vergadering by 14. 20/09 Mnr. Kruger bespreek met mnr. Wouter Lombard verenigingsaangeleenthede. 15. 20/09 Mnr. Kruger woon Tesourier opleiding by. 16. 20/09 Mnr. Kruger woon SSVO funksie by en Rektorseter later die aand.. 17. 21/09 Mnr. Kruger eet saam met Kanselier. 18. 21/09 Mnr. Kruger kontak verskeie verenigings en sorteer admin van vereninngs uit. 19. 22/09 Mnr. Kruger vergader met studente van AGS kerk i.v.m. registrasie vir verenigings. 20. 22/09 Mnr. Kruger en mnr. Henning hou onderhoude met moontlike Beleidseenheid koordineers en vergader na die tyd om SR aangeleenthede te bespreek.. 21. 25/09 Mnr. Kruger vergader met me Shackleford i.v.m. die raadsvergadering.. 22. 26/09 Mnr. Kruger woon Raadsvergadering by. 23. 27/09 Mnr. Kruger sit subkomitee plakkate op in ingenieursgebou. 24. 27/09 Mnr. Kruger woon SR/Prim skakeling by. 25. 28/09 Mnr. Kruger vergader met me Stella Sigcau i.v.m Harambee. 26. 28/09 Mnr. Kruger vergader met mnr. Drikus Mouton i.v.m. met Vereniginssubkomitee. 27. 28/09 Mnr. Kruger word gekontak deur mnr Chris de Meyer van ABSA i.v.m. Erekleure studente se adresse. 28. 29/08 Mnr. Kruger woon Beleidseenheid vergadering by.

Opsomming: ∑ Mnr. Kruger het veral gefokus op die verenigingsregistrasie en om almal in kennis te stel daarvan en om die nodige administrasie uit te sorteer. ∑ Mnr. Kruger het na komiteelede gesoek en verdere onafgehandelde aangeleenthede aangespreek van die vorige termyn ∑ Mnr. Kruger het verder verskeie vergaderings en skakelingsbygewoon.

14. MEDIA EN BEMARKING: MARTINA SMIT

1. 29/8 Me Smit word verkies tot die SR. 2. 30/8 Me Smit woon die SR se eerste veragdering by. 3. 1/9 Me Smit woon die inligtingsessie van die SR by. 4. 5/9 Me Smit woon die oorgangsvergadering van die SR by. 5. 6/9 Me Smit woon die formele dinee van die SR by in Franschoek. 6. 7/9 Me Smit woon die inligtingsessie met dr Julian Smith en Studentesake by. 7. 8/9 Me Smit verlaat Stellenbosch vir 'n beplanningsnaweek by die Doornrivier. 8. 9/9 Me Smit bestee die dag aan 'n baie produktiewe beplanningsessie met die SR. 9. 13/9 Me Smit kry kwotasies vir drukwerk. 10. 13/9 Me Smit stel 'n persverklaring oor die naweek se gebeure op. 11. 14/9 Me Smit finaliseer die drukker. 12. 18/9 Me Smit reŽl met Pikkie Blommaert vir SR-baadjies. 13. 18/9 Me Smit reŽl vir die druk van 'n banier om subkomitee-aansoeke te adverteer. 14. 19/9 Me Smit lewer materiaal vir plakkate en besigheidskaartjies by die drukker af. 15. 19/9 Me Smit woon die SR-vergaderingby. 16. 20/9 Me Smit skakel met me Liza Hitge van MFM. 17. 20/9 Me Smit woon die inligtingsessie met SSVO by. 18. 20/9 Me Smit eet by die rektor, prof Andreas van Wyk. 19. 21/9 Me Smit eet ontbyt saam met die kanselier, dr Elise Botha. 20. 22/9 Me Smit stel die persverklaring oor portefeuljeveranderings vry. 21. 22/9 Me Smit stel die drukwerk van die besigheidskaartjies en plakkate uit. 22. 22/9 Me Smit ontwerp 'n nuwe konsep vir die Embryo en webwerf. 23. 23/9 Me Smit stel die SR-subkomitee aansoekvorms saam. 24. 23/9 Me Smit plak die banier se letters. 25. 23/9 Me Smit stel saam met mnr Clark die inligtingstuk op wat SR-lede aan hul voogkoshuise moet deurgee. 26. 23/9 Me Smit gesels met me Shackleford oor die Embryo. 27. 23/9 Me Smit reŽl met mnr Werner Barnard vir die ontwerp van die Embryo. 28. 26/9 Me Smit ontvang die subkomiteeplakkate en versprei dit onder SR-lede. 29. 26/9 Me Smit stel 'n persverklaring oor die tydelike verandering van die ABR-voorsitter vry. 30. 26/9 Me Smit hang die banier op in die Neelsie. 31. 26/9 Me Smit vind uit oor die toedeling van kennisgewingborde in die Neelsie op aanvraag van Pieke. 32. 26/9 Me Smit voer 'n onderhoud met MFM. 33. 26/9 Me Smit woon 'n MFM-dagbestuurvergadering by. 34. 27/9 Me Smit sit op 'n paneel vir die aanstelling van die nuwe MFM-bestuur. 35. 27/9 Me Smit gesels met mnr Clark en me Shackleford oor Die Matie. 36. 27/9 Me Smit gesels met me Ania Boldireff-Sztreminska oor die Bemarkingsportefeulje. 37. 28/9 Me Smit woon die SR se skakeling met die primkomitee by. 38. 28/9 Me Smit stel haar portefeulje begrotings op. 39. 28/9 Me Smit reik twee persverklarings uit. (Oor die "size and shape"-dokument en die SR-voorsittersvergadering). 40. 28/9 Me Smit stel haar aan haar voogkoshuis, Lydia, voor by middagete. 41. 28/9 Me Smit gesels met me Corneli Schoeman oor Die Stellenbosse Student. 42. 28/9 Me Smit gesels met me Jacolette Kloppers oor Die Matie. 43. 28/9 Me Smit voer 'n onderhoud met MFM. 44. 29/9 Me Smit gee terugvoer aan me Shackleford oor Die Matie. - 42 : Die Matie: Skakeling was 'n groot sukses. Albei organisasies het die volgende ten doel om die waarheid na te streef en studente te dien. - Universiteitedas R60. - Naamplaatjies vir skakelings gaan gemaak word. - Me Smit vra almal se steun vir MFM. - Website: stuur asseblief inligting voor Donderdag 4 Oktober. - SR foto vir volgende vergadering - swart klere: Dit sal in die dagboek kom. - Tops: T-shirt Geel - Me Smit vra die groottes wat sy moet bestel en wat agter op die moet wees. Me Pieterse wil nie slogan hÍ nie. - Enbryo: Die website lyk goed en is ook 'n advertensiegeleentheid. - Me Clephane verduidelik hoekom naamplaatjies belangrik is en vra dat foto's van die HK's in die kantoor opkom sodat ons hulle kan leer ken. - Me Shackleford: Sub komitee aansoeke voorstel-Engels en Afrikaans

15. KULTURELE AKTIWITEITE: HANNELIE LOUW

1. 29/8 Me Louw word verkies tot die SR vir 2000/20001 2. 30/8 Me Louw woon Konstitueringsvergadering by. 3. 1/9 Me Louw woon Eerste Inligtingsessie by. 4. 4/9 Me Louw e-pos briewe aan al die HK's van Kultuur om hulle geluk te wens en om afspraak te reŽl vroeg in 4e kwartaal. 5. 5/9 Me Louw woon die oorhandigingsvergadering by. 6. 6/9 Me Louw woon die oorhandigingsdinee te Franschoek by saam met die ou- SR. 7. 7/9 Me Louw woon die Tweede Inligtingsessie by in die SR Raadsaal. 8. 7/9 Tree in verbinding met Coleen van die Malmesbury Gevangenis ivm 'n stereotype reduction seminar wat hulle op die 14/9/00 aanbied en waarvoor ons moet help vir 'n uitstalling oor die Afrikaanse Kultuur. 9. 8/9 Me Louw woon die SR orienteringsnaweek by te Clanwilliam. 10.12/9Me Louw samel en lewer items in vir die Malmesbury Gevangenisdiens 11. 5/9 Me Louw Tree in verbinding met die Nico Malan ivm die produksie "The Chimp project" vir 'n spesiale studente promosieop 7/10/00. 12. 18/9ReŽl telefoniese afsprake vir die vasstelling van datums vir kultuur aktiwiteite met: ∑ Konservatorium: Kontakpersoon Phillipaŗ voorlopige datums 6-10 Augustus 2001 en 18 Augustus 2001. ∑ US Kunsgallery: Kontakpersoon Shireen Doweyŗ voorlopige datums 30 Julie 2001- 4 Augustus 2001. ∑ Botaniese Tuin: Kontakpersoon Christine Barnard. 13. 18/9 Me Louw tree in verbinding met MFM ivm'n advertensie vir die promosie van "The Chimp Project". 14. 18/9 Me Louw tree in verbinding met Adriaan by "Die Matie" vir reklame dekking. 15. 18/9 Me Louw ontmoet Mnr Nick Badenhorst ivm die "launching" van die Afrikaanse CD van die groep "Sassie". 16. 18/9 Me Louw besoek Seruria Dameskoshuis vir sub-komitee werwing. 17. 19/9 Me Louw besoek Huis Marais oor middagete vir subkomitee werwing. 18. 19/9 Me Louw woon die Studenteraadsvergadering in die SR Raadsaal by en neem notule as sekretaris. 19. 20/9 Me Louw woon middagete by Harmonie by vir sub-komitee werwing. 20. 20/9 Me Louw woon werkswinkel van Prof Cilliers en Anne van Heerden by. 21. 20/9 Me Louw woon rektorsete by. 22. 21/9 Me Louw woon ontbyt saam met kanselier by. 23. 21/9 Me Louw gaan sien Phillipa Kotze van die Konservatorium vir datums en reŽlings vir die sÍr volgende jaar. 24. 21/9 Me Louw woon afspraak met Deon Kotze van die Botaniese Tuin by vir reŽl van datums vir volgende jaar. 25. 21/9 Me Louw woon middagete by Irene by vir subkomitee werwing. 26. 22/9 Me Louw ontmoet Anton van Zyl Prim van Huis Visser van wie sy voog is. 27. 26/9 Me Louw besoek Heemstede koshuis vir subkomitee werwing. 28. 26/9 Me Louw besoek Erica koshuis vir subkomitee werwing. 29. 27/9 Me Louw besoek Dagbreek koshuis vir subkomitee werwing. 30. 27/9 Me Louw woon skakeling met prims by in Sanlam saal. 31. 28/9 Me Louw besoek Majuba koshuis vir subkomitee werwing. 32. 28/9 Me Louw reŽl datums by die Kleine Libertas teater vir die toneelfees van volgende jaar. 33. 28/9 Me Louw het onderhoud met Janine Cameron van MFM op 'n program oor Kultuur op Kampus. 34. 28/9 Me Louw woon prysuitdelingsfunksie by van die English Society se Creative Writing Competition. 35. 29/9 Me Louw tree in verbinding met al die lede wat aansoek gedoen het vir die sub-komitee enstel haar komitee aan. 36. 29/9 Me Louw stel en e-mail Agenda van vergadering vir die 5e Oktober aan alle HK's van Kultuur. - Chimp project: Sowat 24 studente gaan na die Nico en me Smit bedank al die SR lede wat haar laat weet het of hulle sal gaan. - Min of meer al die datums is vasgemaak vir die jaar se aktiwiteiete en volgende jaar. - Vergader mŰre aand met HK's van Kultuur. - Het Dinsdag 3 Oktober met komitee vergader.

16. AKTUELE SOSIALE KWESSIES: VICTORIA CLEPHANE

1. 29/08 Ms Clephane elected to SRC 2. 30/08 Ms Clephane attends meeting for election of Chairman and Executive Committee 3. 05/09 Ms Clephane attends B&K Media Launch 4. 05/09 Ms Clephane attends hand over SRC meeting, and office party 5. 06/09 Ms Clephane attends the handover dinner 6. 06/09 Ms Clephane meets with Ms B-Streminska, Yvette Schoeman and Niela about Breast Cancer walk at MediClinic 7. 06/09Ms Clephane meets with Ronelda Louw from SSVO about Student Support Groups 8. 07/09 Ms Clephane attends information session by Dr Smith, Vice Rector. 9. 07/09 Ms Clephane meets with Lara Burger from MGD about AIDS awareness and condocans 10. 08-11/09 Ms Clephane goes on SRC planning weekend to the Doring River 11. 19/09 Ms Clephane informs Cheryl (Secretary to Prof Stumpf) that she is no longer responsible for Ereleure dinee, and passes on Me Pietersen's details 12. 19/09 Ms Clephane leaves a message for Me Pietersen informing her that Cheryl wants to arrange a meeting with her 13. 19/09 Ms Clephane makes appointment to see Ronelda Louw (SSVO) about Student Support Groups 14. 19/09 Ms Clephane meets with Adri Bradbury and Mr Henning about safety week 15. 19/09 Ms Clephane attends SRC meeting 16. 20/09 Ms Clephane attends reception and workshop at SSVO 17. 20/09 Ms Clephane enjoys dinner with SRCat Prof and Mrs van Wyk 18. 21/09 Ms Clephane enjoys breakfast with SRC and Prof Botha at Volkskombuis 19. 21/09 Ms Clephane goes to Tygerburg TSR bekendstelling and tour 20. 21/09 Ms Clephane meets Liana, Prim of Huis Francie (voog koshuis) 21. 21/09 Ms Clephane chats to Klaus von Pressentin (TSR) about the oorlewingsgids and Passport 22. 21/09 Ms Clephane chats to Reyno La Cock (TSR) about self defence courses and liquid bullets 23. 21/09 Ms Clephane offers her assistance to Debbie (TSR) with Carnival. 24. 22/09Ms Clephane phones Adri Bradbury to find out more about liquid bullets 25. 22/09Ms Clephane moves Akkerknakke out office to Studentesake 26. 22/09 Ms Clephane gets boxes and recycling bags from Sammy at US Drukkery 27. 22/09 Ms Clephane puts SRC office on list to collect reclying 28. 22/09 Ms Clephane buys cheap posters for a bargain at Neelsie Laminering 29. 22/09 Ms Clephane has copy of office key made 30. 22/09 Ms Clpehane phones Yvette Schoeman from Breast Cancer to update her 31. 22/09 Ms Clephane speaks to Me Pauw about Disability Policy making conference at Wits 32. 22/09Ms Clephane draws up proposal for funds for Me Pieterse Re: transport to Tygerburg 33. 24/09 Ms Clephane cleans the office 34. 25/09 Ms Clephane draws up a proposal for Me Pieterse RE; ASK budget 35. 25/09 Ms Clephane speaks to Jeanetta from Carnival about including Breast Cancer walk in Smoegpunte 36. 25/09 Ms Clephane sends letters informing peple of the SOSIUS" name change - Lara Burger (MGD) Prof Cilliers, Fredelene Elie, Ronelda Louw (SSVO), Sister Sihtler (Gesondheidsdienste) 37. 25/09 Ms Clephane gets hold of Mrs Blanche to find out how many prospective students there are for 2001 38. 25/09 Ms Clephane makes an appointment to see Mr Otterly from Econoprint about Passport 39. 25/09 Ms Clephane meets with Mr Otterly 40. 25/09 Ms Clephane makes speaks to David from Simonsberg Printers about Passport quote 41. 25/09 Ms Clephane goes to minutemen about quote for Passport 42. 27/09 Ms Clephane receives quotes from Simonsberg, Minuteman and Econoprint 43. 27/09 Ms Clephane meets with Ms Malan to discuss Wednesday lunch being free for all students and language complaint 44. 27/09 Ms Clephane meets with Prof PG du Plessis and discusses the passport, first years sexuality speech, condoms, diversity, etc. 45. 27/09 Ms Clephane attends skakeling with Prims 46. 27/09 Ms Clephane emails Godwin Bossr, prim of Goldfields about attending their Huisvergadering. 47. 27/09 Ms Clephane emails Liana, prim of Huis Francie about visiting Tygerberg. 48. 27/09 Ms Clephane emails Lucy, prim of Huis ten Bosch about meeting her, attending the HK meeting and speaking at the Huisvergadering. 49. 27/09 Ms Clephane emails Mr van der Spuy about Raadgewers and safety. 50. 27/09 Ms Clephane emails Klaus of TSR about firstyears booklet and Breast Cancer 51. 27/09 Ms Clephane emails Reyno of TSR about selfdefence courses and liquid bullets 52. 28/09 Ms Clephane forwards information about Breast Cancer walk to Tinus from TSR 53. 28/09 Ms Clephane arranges photo session with Prim and Exprim of Erica and Yvette Schoeman 54. 28/09 Ms Clephane speaks to O-Prims in meeting on safety. She asks them all to include and hour safety talk and demonstration in their first week and asks them to volunteer students to be trained in giving self-defense courses. 55. 29/09 Ms Clephane accepts invitation to speak on The Village Voice on MFM about Stereotyping 56. 29/09 Ms Clephane speaks to Jeanetta from Carnival about Breatcancer walk and supporting Tygerberg in their first Carnival attempt. 57. 03/09 Ms Clephane chats with Lara Burger about Condocans 58. 03/09 Ms Clephane chats to Fanie du Toit about Stereotype Reduction Seminars, and gender issues. 59. 03/09 Ms Clephane makes an appointment to meet with Dr du Toit 60. 01/10 Ms Clephane emails all Prims asking them to encourage their residences to join a sub-komittee 61. 01/10 Ms Clephane emails all O-Prims confirming the information she needs from them regarding self-defence courses.

- 44.:Paspoort: navorsing : Dit sal tussen R18000 en R20000 kos en 'n borg sal hiervoor gesoek moet word. Mnr Henning stel voor dat sy met USBD skakel in hierdie verband. - 54 & 61: het met Onder prims van die koshuise vergader ivm veiligheidskwessies op kampus- hulle moet nou reageer en dit bespreek op die HK vergadering. - Sy maak verskoning dat sy laat is aangesien sy by Tygerberg was: Sy bepspreek hoekom sy daar was.

17. GEMEENSKAPSBOU: RENIER CRONJE

1. 4/9 Mnr. Cronje ontmoet Prof. Cronje, die Dekaan van die Maatskaplike departement, en praat oor skakeling met diť departement se studente. 2. 5/9 Mnr. Cronje woon B&K bekendstelling vir studente in Endler by. 3. 6/9 Mnr. Cronje ontmoet met Me. Murray van MGD. 4. 6/9 Mnr. Cronje voer onderhoud met Me. Verryene vir die Gemeenskapsbou-komitee. 5. 6/9 Mnr. Cronje woon die SR-Oorhandigings-dinee in Franschoek by. 6. 8/9 Mnr. Cronje vertrek saam met al die dinamiese SR-leiers na die Doringrivier Wildthing Adventures vir 'n spanbou-naweek. 7. 8/9 Mnr. Cronje woon beplanningsdag van SR by. 8. 18/9 Mnr. Cronje spreek 2de jaar Maatskaplike klas toe vir komitee-werwing. 9. 18/9 Mnr. Cronje voer onderhoud met Me. Vir Gemeenskapsbou-komitee 10. 18/9 Mnr. Cronje voer onderhoud met Me. Vir Gemeenskapsbou komitee 11. 18/9 Mnr. Cronje voer onderhoud met Me. Britz vir Gemeenskapsbou-komitee. 12. 19/9 Mnr. Cronje vergader saam met Me. Burger, Me. Bester en Mnr. Cloete van MGD en skakel met hulle personeel. 13. 19/9 Mnr. Cronje voer onderhoud met Me. Greyling vir my komitee. 14. 19/9 Mnr. Cronje stuur epos na HK-lede vir Gemeenskapsbou 15. 20/9 Mnr. Cronje spreek 3de jaar Maatskaplike klas toe vir komitee-werwing. 16. 20/9 Mnr. Cronje woon Adviesforum vir Gestremdes vergadering by. 17. 20/9 Mnr. Cronje woon SR-Werkswinkel deur SSVO by. 18. 20/9 Mnr. Cronje woon onthaal by saam en langs die Rektor. 19. 21/9 Mnr. Cronje woon ontbyt by saam en langs die Kanselier. 20. 21/9 Mnr. Cronje oorhandig briewe aan sy verkose komitee-lede om hulle welkom te heet op sy span. 21. 21/9 Mnr. Cronje begin beplan vir die Gemeenskapsbou-komitee vergadering op Ma. 25 September en vir die HK-vergadering van Do. 28 September. 22. 22/9 Mnr. Cronje stuur 'n epos aan Mnr. Barnard vir die Embryo. 23. 22/9 Mnr. Cronje skakel met Mnr. Naudť van die Tygerberg Studente Raad. 24. 22/9 Mnr. Cronje gaan stel homself voor by die Karnavalkantoor. 25. 25/9 Mnr. Cronje hou eerste vergadering met Gemeenskapsbou Uitvoerende Komitee (GUK). 26. 26/9 Mnr. Cronje en GUK doen voorbereidings vir vergadering met HK-lede van Gemeenskapsbou. 27. 26/9 Mnr. Cronje oorhandig blomme aan Nerina en aan hul HK. 28. 27/9 Mnr. Cronje stuur briewe uit na al die Prims rondom die Gemeenskapsbou-portefeulje. 29. 27/9 Mnr. Cronje woon skakeling saam met Prims by. 30. 27/9 Mnr. Cronje berei "Power Point Presentation" voor vir vergadering met HK-lede vir Gemeenskapsbou. 31. 28/9 Mnr. Cronje huur rekenaarprojekter by Studentekerk en skerm by Shopharkerk. 32. 28/9 Mnr. Cronje lei eerste vergadering van die HK-lede vir Gemeenskapsbou en bied 'n "Power Point Presentation" aan. 33. 28/9 Mnr. Cronje gee briewe aan al die HK-lede vir Gemeenskapsbou. 34. 28/9 Mnr. Cronje gee 'n inligtingstuk aan al die HK-lede vir Gemeenskapsbou. 35. 28/9 Mnr. Cronje ondersteun Matie Gemeenskapsdiens deur hul Weldoenerprojek by die HK-lede te propageer. 36. 28/9 Mnr. Cronje ontmoet Mnr. Pieter Naudť, TSR-lid vir Uskor, en praat oor samewerking. 37. 29/9 Mnr. Cronje is baie opgewonde om weer sy kamer en al sy vriende te sien.

Hoogtepunte:

∑ My uitvoerende-komitee is almal baie bekwame mense en ek sien uit daarna om saam met hulle die Gemeenskapsbou-portefeulje uit te bou.

∑ Die HK-vergadering met die HK-lede van Gemeenskapsbou het baie goed afgegaan. Slegs 5 HK-lede (2 koshuise en 3 privaatwyke) was afwesig - dit is 'n besondere hoŽ bywoningssyfer en dui volgens my op die potensiaal wat daar in die komende jaar lÍ rondom koshuisbetrokkenheid by gemeenskapswerk!

- 25: Het sy eerste Komitee vergadering hierdie week gehad. - Bewusmakings MGD - een blikkie kos en neem van foto 12 Oktober 2000-13:30 op die Rooi Plein. Verskonings moet asseblief aan hom gege word.

18. STUDENTEPOLITIEK: JONATHAN JANTJIES

1. 18/9: Mnr. Jantjies woon die Stellenbosch Plaaslike Verkiesing Kiesers Opvoeding vergadering by, en word verkies tot voorsitter van die Vergadering. 2. 19/9: Mnr. Jantjies het 'n onderhoud met MFM. 3. Mnr Jantjies woon die SR vergadering by. 4. 20/9: Mnr Jantjies skakel met die OVK(Onfanhlike Verkiesings Kommissie) inverband met die komende Plaaslike verkiesings. 5. Mnr Jantjies woon die sessie by SSVO by. 6. Mnr. Jantjies woon die Rektorsete by. 7. 21/9: Mnr. Jantjies wppn die Kanseliersontbyt te De Volkskombuis by. 8. Mnr. Jantjies gaan op die TSR behuisingstoer. 9. Mnr. Jantjies vergader met Prof. P.G. du Plessis inverband met Diversiteit op ons kampus. 10. 22/9: Mnr Jantjies woon 'n onderhoud met die Matie by. 11. 24/9: Mnr. help die JOCTU kommitee se kantoor skoonmaak sessie by. 12. 26/9: Mnr. Jantjies Vergader met die Politieke Partye aangaande Diversiteit op kampus. 13. 27/9:Mnr. Jantjies vergader met Prof. P.G. du Plessis invebrand met 'n spesifieke voorval by 'n koshuis. 14. Mnr. Jantjies woon die Primkommitee skakeling by. 15. 28/9: Mnr. Jantjies vergader met Dr. Julian Smith. Mnre Morne Hoogbaard en Lester Clue, inverband met die hantering van die Huis de Villiers voorval.

19. VOORSITTER, KOSHUISE: JASON BUSSEY

1. 29/8 Mnr Bussey word verkies tot Voorsitter van die Primkomitee. 2. 29/8 Mnr Bussey woon die SR Bekendstelling by. 3. 30/8 Mnr Bussey woon die SR Konstitueringsvergadering by. 4. 1/9 Mnr Bussey woon die SR Inligtingsessie by. 5. 5/9 Mnr Bussey woon die SR Oorhandigingsvergadering by. 6. 6/9 Mnr Bussey woon die SR Oorhandigingsdinee te Franschoek Wynkelder by. 7. 7/9 Mnr Bussey woon die SR Inligtingsessie by. 8. 8/9 Mnr Bussey woon die SR OriŽnteringsnaweek te Doringrivier by. 9. 18/9 Mnr Bussey skakel met Mev Galliťt van die Karnavalkantoor. 10 18/9 Mnr Bussey hou Helderberg Huiskomiteevergadering. 11. 19/9 Mnr Bussey skakel met Mev Potgieter oor OriŽnteringsprogram. 12. 19/9 Mnr Bussey skakel met Mev Olivier oor Koshuisplasings. Verwys na die werking van koshuisplasings en hoe mense moontlik gehelp kan word . 13. 19/9 Mnr Bussey hou Helderberg Huiskomitee Portefeuljevergaderings. 14. 19/9 Mnr Bussey woon SR Vergadering by. 15. 20/9 Mnr Bussey woon Professor van Wyk se ete by. 16. 21/9 Mnr Bussey woon Professor Botha se Ontbyt by. 17. 21/9 Mnr Bussey skakel met Professor du Plessis oor SR Kantoor. 18. 21/9 Mnr Bussey skakel met Professor Cronje oor Prim Opleiding. 19. 24/9 Mnr Bussey hou Operasie Skoonmaak van die SR Kantoor. 20. 25/9 Mnr Bussey hou Helderberg Huiskomiteevergadering. 21. 27/9 Mnr Bussey stel voorlegging vir Professor du Plessis op. 22. 27/9 Mnr Bussey skakel met Mnr Roux van Studentesake. 23. 27/9 Mnr Bussey hou Primkomiteevergadering. 24. 27/9 Mnr Bussey hou woon SR/Prim Skakeling by. 25. 29/9 Mnr Bussey woon Sauerbeker Finaal by.

- Prim's het voorstel gemaak dat huisgelde verhoog moet word - Vra ook dat daar gekyk moet word na die betalings van HK lede aangesien hulle laaste betaling eers in Oktober uit kom.

20. VOORSITTER, PSO: RUDI BADENHORST

1. 29/8 Mnr Badenhorst word verkies as PSO-Verteenwoordiger op die Primkomitee. 2. 5/9 Mnr Badenhorst woon die media-bekendstelling van die Universiteit se nuwe embleem en leuse by Endlersaal by. 3. 5/9 Mnr Badenhorst woon die oorhandigingsvergadering van die SR by. 4. 5/9 Mnr Badenhorst stig'n subkomitee met ander PSO Primarusse op kampus. 5. 6/9 Mnr Badenhorst skakel met O-voorsitter van Karnaval. 6. 6/9 Mnr Badenhorst woon die oorhandigingsdinee te Franschhoek by 7. 8/9 Mnr Badenhorst vertrek saam met die SR vir 'n oriŽnteringsnaweek by die Doringrivier. 8. 9/9 Mnr Badenhorst neem deel aan die beplanningsessie saam met die SR. 9. 19/9 Mnr Badenhorst raak familiÍr met die Rektor en Prof PG du Plessis. 10. 19/9 Mnr Badenhorst woon die SR-vergadering by. 11. 20/9 Mnr Badenhorst doen aansoek vir Lydia en Serruria as voogkoshuis. 12. 20/9 Mnr Badenhorst woon ongelukkig nie die inligtingsessie wat deur SSVO aangebied, word nie weens sportverpligtinge. 13. 20/9 Mnr Badenhorst woon die ete by die Prof. van Wyk se huis by. 14. 21/9 Mnr Badenhorst woon die ontbyt saam met Prof Elize Botha by. 15. 27/9 Mnr Badenhorst dien as ondervoorsitter tydens die Primkomiteevergadering. 16. 27/9 Mnr Badenhorst woon skakeling tussen Primkomitee en SR by. 17. 28/9 Mnr Badenhorst skakel met Prim van Aristea wat dubbel doel dien siende Aristea sy 18. voogkoshuis is en Mnr Badehorst ook Prim van Libertas is wat Karnaval 2001 met Aristea behartig. - 4:Oorkoepelende vergadering PSO : 19 Oktober. - Advieskomitee: universiteitesbewusmakingskomitee: vergadering 19 Oktober Dit is oop vir almal.

21. ABR-VOORSITTER: YVONNE MALAN

1. 21/9: Me Malan word verkies as waarnemende voorsitter van die Akademiese Belangeraad. 2. 22/9: Me Malan woon die IF Taakgroep (Institusionele Kultuur) vergadering by. 3. 26/9: YM woon die ABR vergadering by. 4. 27/9: YM vergader met die ABR dagbestuur 5. 27/9: YM ontmoet met Victoria Clephane ivm 'n student met akademiese probleme. 6. 27/9: YM woon die fakulteitsraadsvergadering die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte by. 7. 27/9: YM woon die SR skakeling met die Prim-komitee by. 8. 28/9: YM voer onderhoude met kandidate vir beurse na Duitsland by die Internasionale Kantoor. 9. 29/9: YM gee die ABR se kommentaar op die Uni-ed klasgroottes dokument deur aan prof. Rolf Stumpf en dr Jan Botha. Andre vra dat sy dit verduidelik en Me Malan verduidelik dit aan die vergadering. 10. 29/9: Die ABR dagbestuur vergader. 11. 29/9: YM woon die Akadmiese Aanbod Komitee (L&W) vergadering by. 12. 29/9: YM woon die Voorsitterskomitee (L&W) vergadering by. 13. 2/10: YM vergader met prof PG du Plessis. 14. 2/10: YM woon die Golden Key (UK) vergadering by.

- Ekonomiese en Teologiese vereningngs deel van ABR. - Trevor het brief uitgegee iv rekenaar probleme in die kantoor.. - ABR was saam met vise rektor vir middagete.

22. TSR VOORSITTER : DIRK VAN DER SPUY

23. ALGEMEEN:

23.1 VERENIGINGS EN REGISTRASIE

- Me Pieterse wil weet of die SR haar steun om te besluit dat verenigings wat nie geregistreer het nie se kostepunte onaktief gemaak sal word. Almal stem saam.

23.2 PERSVERKLARING

- Me Shackleford gaan 'n persverklaring rondom Mnr Gildenhuys se bedanking vrystel - Me Malan vra of sy dit asseblief kan sien.

23.3 SKRYFBEHOEFTES

- Mnr Bussey maak 'n voorstel dat ons dagboeke vir die SR kry. Me Malan sÍ dat daar dalk wel vir ons dagboeke beskikbaar kan wees van SAUVCA. - Me Louw maak voorstel dat ons ons eie skryfbehoeftes kry sodat ons nie meer die sekretaresses s'n hoef te leen nie.

24. VRAE EN VARIA

24.1 MARTELIZE BRINK

- Mnr Henning: verduidelik wie die student is en vra dat sy ons faksmasjien en rekenaar gebruik. - Sy sal optree in haar hoedanigheid as lid van die Karnavalkantoor en kostes sal verhaal word van die Karnavalkantoor.

24.2 VERGADERINGSPROSEDURES:

- Me Louw beklemtoon dat daar asseblief beter vergaderingsprosedures moet wees aangesien ons nie elke keer vir 5 ure kan vergader bloot omdat die prosedures nie uitgevoer word nie. - Sy vra dat almal asseblief hulle vergaderingsprosedures sal gaan deurlees en dat streng daarby gehou sal word. - Deur uit jou beurt te praat en onnodig goed te herhaal word die vergadering onnodiglik verleng. - Sy stel voor dat prosedures, veral t.o.v. mosies, soos in die handleiding gevolg word. - Me Shackleford beklemtoon dat SR lede asseblief moet reageer as sy vra dat 'n punt afgesluit moet word. - Me Louw vra verder dat ons veral by mededelings en ons punte op die agenda mekaar die geleentheid sal gee om eers klaar te praat en dan vrae te vra aangesien dit andersins in groot chaos veroorsaak.

25. VOLGENDE VERGADERING

Dinsdag 17 Oktober 2000 OM 15:00

26. VERDAGING